Mali Tablolar Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mali tablolar; bir işletmenin mali sonuçlarını, mali durumlarını ve nakit akışı hakkındaki raporların özet şeklinde sunulması gereken bir koleksiyondur. Mali tablo içerisinde gelir tablosunu, bilançoyu ve nakit akışı tablosunu içermektedir.

Mali Tablo Neyi İfade Eder?

Bir şirketin, bir kişinin veyahut başka kuruluşların finansal alandaki etkinliklerini ve pozisyonunu gösteren resmi kayıtlara mali tablolar denmektedir. Gerekli finansal bilgiler anlaşıma açık bir şekilde sunulur. Bir şirketin hedeflerine ve stratejik olarak belirlediği amaçlarına hangi yollardan ulaşacağını belirleyen görevi ise mali planlama üstlenir.

Mali planlama, istenilen hedefe ulaşabilmek adına ihtiyaç duyulan etkinlikler, kaynaklar ve malzemeler gibi isteklere ilgili zaman dilimlerini açıklar. Mali planlamaların önemini sizler için derledik.

 • Şirketin yatırım yapmaktaki amaçlarının belirlenmesini mali planlamalar sağlar.
 • Şirketlerin kar düzeylerini arttırmak için yardımcı olur.
 • Şirketin istikrarlı gidişinin korunmasını sağlar.
 • Şirketin uzun zaman diliminde hayatta kalabilmesine katkıda bulunan büyüme ve gelişme etkinliklerinin yapılmasına destek olur.
 • Değişen piyasaya ayak uydurmayı sağlar.
 • Şirketin gelişmesinde etkenleri belirler ve azaltmaya çalışır.

Mali Tablo Sınıflandırması

Üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar bilançolar, gelir tabloları ve nakit akışlarıdır. Bilançolar, bir şirketin tüm mal varlığını ve belli bir zamanda neye borçlu olduğunu gösteren bir tablodur. Gelir tabloları, bir şirketin belli zaman aralığında ne kadar para kazandıklarını ve ne kadar para harcaması yaptıklarını gösteren tablolardır. Nakit akışları ise dış dünya ile bir şirketin arasında olan belli bir süre boyunca gösterilen para alışverişleri tablosudur.

 • Bilanço

Bir kuruluşun kaynaklarını ve yükümlülüklerini düzenli aralıklarla rapor eden mali tablolardır. Sermayenin değerlendirilmesi ve gelir oranlarının hesaplanması bakımından temel görevdir. Ne yazık ki bilançolar yalnızca o andaki durumu gösterebildiğinden dalgalanmalar ve uzun süreli eğilimler hakkında bilgiler vermemektedir fakat işletmelerin gidişi için büyük önem arz ederler. Bir işletmenin değerini gösterirken aynı zamanda işletmelerin bilançoları da yatırımcılara yol gösterir.

Bilanço sayesinde işletmeler, aynı sektör içerisindeki şirketler ile kendi şirketini kıyaslayarak rekabet oluşturabilir, güncel bilançosu ile önceki dönemde olan bilançosunu kıyaslayabilir, bilanço oranları sayesinde mali durumunun farkına varabilir ve bilanço tablosu ile birlikte borç ve özkaynak oranına ulaşabilir. Bilanço sistemi dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar bilanço başlığı, bilanço dipnotu, aktif ve pasif taraf yer alır. Aynı zamanda bilançoların üç temel bileşeni bulunmaktadır. Bunlar da varlık, yükümlülük ve özkaynaklardır.

 • Gelir Tablosu

Belli zaman dilimi içerisinde şirketin ne kadar gelir elde ettiğini gösteren tablolardır. Aynı zamanda bu geliri elde etme sırasındaki maliyet ve gideri gösterir. Hisse başına kazançları da gösteren gelir tablolarında, şirketin dönemlik net kazançlarını dağıtma kararı alması durumunda hissedar payından ne kadar kazanacağını da anlamaya yardımcı olur.

 • Nakit Akışı Tablosu

Şirkete giren ve çıkan nakitleri bildiren ve şirkette büyük önemi olan tablolardır. Şirket, ödeme yapacak olduğu ve satın alacak olduğu varlıkları belirlerken elindeki nakit durumunu da bilmesi gerekir. Bir gelir tablosu size şirket hakkında kar edip etmediğini söylerken aynı zamanda da sizin şirket için nakit üretip üretmediğinizi de söyleyebilir. Nakit akış tablolarındaki alt satır dönem içerisindeki nakitte net artışları ve azalışları gösterir. Nakit akış tablosu üç temel bölümden oluşmaktadır. Bunlar işletme faaliyeti, yatırım faaliyeti ve finansman faaliyetidir.

Mali Tablonun Sağladığı Avantajlar

 • İşletmenin yaptığı borçların geri ödenme potansiyelini belirler.
 • Olası kârlılık sorunlarını tespit etmek için trend çizgilerinde finansal sonuçları izleyebilmeyi sağlar.
 • İşletme durumunu gösteren tablolardan mali oranlar elde etmeyi sağlar.
 • Ticari işlemlerdeki ayrıntılara dikkat etmeyi sağlar.
 • Kurumsal yatırımcılara ve yatırım camiasına dağıtılan yıllık raporların temeli olarak kullanılır.